Yükleme ve satış sözleşmesi

Kullanım Şartnamesi   
 
1)     Yalnızca Postercim.Net moderatörleri tarafından onaylanan Satışçı Üyeler  Postercim.Net web sitemize ürün yükleyebilir. Postercim.Net’e tasarım ve/veya ürün yükleyen ve/veya tasarımları basılan tüm Postercim.Net Satışçı Üyeleri (kısaca “Satışçı Üye” veya “Satışçı Satışçı Üyeler” olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanım şartlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
 
        http://postercim.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mansuroğlu mahallesi 222 sok no:19/A İzmir/Bayraklı adresinde mukim Wallart dizayn Burak Kaya (Bundan böyle " Postercim.Net" olarak anılacaktır).
 
2)     İşbu Kullanım Şartnamesinin konusu; Postercim.Net sitesi Satışçı Üyelerinin, tasarım ve/veya ürünlerinin Postercim.Net sitesine yüklenme koşulları ve  tasarım ve/veya ürünlerinin Postercim.Net sitesi aracılığıyla sipariş üzerine basılarak veya doğrudan satılmasıdır.
 
3)     Satışçı Üyelerin yükleyecekleri tasarımlar _________________ formatlarından birinde ve maksimum _____ büyüklükte olmalıdır.
 
4)     Satışçı Üyeler tarafından Postercim.Net sitesine usulüne uygun olarak yüklenen tasarımların uygunlukları, moderatör tarafından denetlenecek ve uygun bulunan tasarımlar ve/veya ürünler, ekleme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde Postercim.Net adresinde yayınlanacaktır.
 
5)      Tasarımın Postercim.Net sitesine yüklenmesi anından itibaren ilgili tasarımı yükleyen Satışçı Üyeler tarafından Postercim.Net sitesine söz konusu tasarımı herhangi bir şekilde yükleme, değiştirme, çoğaltma, kopyalama, sergileme ve türevi her nevi çalışmalar oluşturma, dağıtma, reklamlarda kullanma, görüntüleme ve gerek tasarımın ve/veya gerekse Postercim.Net sitesinin bilinirliğini arttırmada kullanmak için hak ve lisans verilmiş olduğunu Satışçı Üyeler kabul ve taahhüt eder.
 
7)      Satışçı Üyeler, tasarımın Postercim.Net tarafından onaylanması halinde, onay tarihi her ne olursa olsun tasarıma dair tüm hakların Postercim.Net sitesine devrolmuş sayılacağını konu tasarımlar üzerinde işbu Kullanım Şartnamesinde açıkça belirtilmiş olanlar haricinde her ne nam altında olursa olsun Postercim.Net sitesinden bir hak ve alacak talep etmeyeceklerini gayrıkabili rücu kabul ve taahhüt ederler. 
 
8)      Satışçı Üyeler, Postercim.Net sitesine yükledikleri tasarımların yasal açıdan takip gerektirecek, yasadışı bir durum yaratan ya da böyle bir durumu teşvik eden, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür, iftira, küçük düşürücü, pornografik, siyasi, dini, taciz içeren, ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek içerik taşımadığını ve 3.kişilerin reklâmı niteliğinde görüntülerini içeremediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sayılanlar veya bu sayılanlara benzer nitelikte bir tasarımın Postercim.Net sitesinde yayımlanmasından kaynaklanan tüm sorumluluk ilgili Satışçı Üyelere ait olacaktır. Satışçı Üyeler Postercim.Net sitesinin, hak sahiplerinin, yetkililerinin bu sebeple uğrayabileceği her nevi zararların kendileri tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
9)  Tasarımların, işbu Kullanım Şartnamesinde belirtilen koşullara uygunluğunun denetimi, moderatör tarafından ve filtreleme yolu ile yapılacaktır. Söz konusu koşullara uygun olmadığı tespit edilen tasarımlar yayınlanmayacak ve imha edilecektir. Satışçı Üyeler, yayın dışı tutulan tasarımlar sebebi ile Postercim.Net sitesinden, hak sahiplerinden, yetkililerinden herhangi bir hak talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
10)  Tasarımı Postercim.Net tarafından onaylanan Satışçı Üyeler, konu bildirimin kendilerine e posta ile yapılmasını müteakip en geç 3 (üç) iş günü içerisinde konu tasarıma dair yüksek çözünürlükteki ana kayıt dosyasını Postercim.Net sitesine ulaştıracaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 
11)   Satışçı Üyeler, Postercim.Net sitesine yükledikleri ve Postercim.Net tarafından seçilen kendilerine ait tasarımları herhangi bir ticari amaç söz konusu olmadan kendilerine ait ve/veya kendisi tarafından işletilen bir web sitesinde görüntüleyebilir. Ancak Satışçı Üyeler, Postercim.Net tarafından seçilen tasarımlarını ticari amaçla kullanmak ve görüntülemek isterse Postercim.Net sitesinden yazılı onay almaları gerektiğini ve bu onay talebini satis@postercim.net mail adresine göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 
12)  Satışçı Üyeler, tasarımların seçilmesi veya reddedilmesinin münhasıran Postercim.Net sitesinin takdirinde bulunduğunu, Postercim.Net sitesinin tasarımları seçerken veya reddederken herhangi bir açıklama yapmak gerekçe sunmak zorunda olmadığını, Postercim.Net tarafından verilen ve açıklanan kararların nihai ve bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 
13)  Satışçı Üyeler, Postercim.Net sitesine üye olurken tüm kimlik ve iletişim bilgilerini eksiksiz gerçeğe uygun olarak verdiklerini, bu bilgilerin bir veya birkaçının hatalı ve/veya gerçeğe aykırı olması nedeniyle tasarımı seçilen Üyeye ulaşılamamasından dolayı Postercim.Net her ne nam altın olursa olsun bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
 
14)  Tasarımın Postercim.Net tarafından seçilmesini ve ilgili ana kayıt dosyasının Postercim.Net a iletilmesini müteakip Postercim.Net bu tasarımı ticaret mevkiine koyacaktır. Postercim.Net tarafından seçilen tasarımın ticaretinden elde edilen gelirin brüt %10’u tasarımın sahibi Üyeye ödenecektir. Üyenin tüzel veya gerçek kişi olmasına bağlı olarak mevzuat gereği Postercim.Net tarafından kaynakta kesinti yoluyla ödenmesi gereken her nevi vergi ilgili kurumlara ödenmek üzere kesilecek ve bakiye net tutar her ayın ikinci Pazartesi günü Postercim.Net tarafından belirtilen alt ödeme limitini aştığı taktirde Satışçı Üyelerin hesaplarına yatırılacaktır. Alt ödeme limiti Postercim.Net tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve Satışçı üyenin kontrol panelinde görüntülenir. .Ancak Postercim.Net in tasarım sahibi Üyeye hangi tutarda olursa olsun herhangi bir gelir garantisi vermediğini Satışçı Üyeler kabul ve taahhüt eder.
  
16)  Satışçı Üyeler, işbu Kullanım Şartnamesinin bundan önce bizzat kendisi veya yetkili vekilli tarafından üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere aykırı bulunmadığını ve bunları ihlal etmediğini, böyle bir durumun varlığı halinde üçüncü kişilerle çıkması olası uzlaşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Postercim.Net sitesinin söz konusu nedenlerle üçüncü kişilerin her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebine muhatap kalması halinde adı geçen taleplerden beri kılınması için gerekli tüm tedbirleri derhal alacağını, Postercim.Net sitesinin bu nedenle uğrayacağı her nevi zararını kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
 
17)  Satışçı Üyeler Postercim.Net sitesine yükledikleri tasarımların, biçim ve tarz da dahil her açıdan tamamen kendi orijinal yaratımı olduğunu, bu tasarımlar üzerinde kendisi dışında hiçbir kişi veya kuruluşun bir hakkı bulunmadığını, bu tasarımların geçmişte veya bugün hiç bir şekilde ticarete, promosyona konu olmadığını, aksi bir durumun varlığı halinde üçüncü kişilerle çıkması olası uzlaşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Postercim.Net sitesinin söz konusu nedenlerle üçüncü kişilerin her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebine muhatap kalması halinde adı geçen taleplerden beri kılınması için gerekli tüm tedbirleri derhal alacağını, Postercim.Net sitesinin bu nedenle uğryacağı her nevi zararını kendisine rücu edebileceğini  kabul ve taahhüt etmiştir.
 
18)  Satışçı Üyelerin Postercim.Net sitesine yüklenen tasarımlarının herhangi bir şekilde 3.kişiler tarafından kullanıldığını, çoğaltıldığını yada herhangi ticari bir amaç için görüntülendiğini satışa sunulduğunu, satıldığını, lisanslandığını veya 3.kişilerin kullanımına tahsis edildiğini tespit etmeleri halinde bu durumu derhal Postercim.Net e ait bilgi@postercim.net adresine yazılı olarak bildireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 
19)  Satışçı Üyelerin, işbu Kullanım Şartnamsi kapsamında yazılı taahhüt ve beyanlarına aykırı davrandıklarının tespiti halinde Postercim.Net kanundan ve sözleşmeden doğan tüm hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Satışçı Üyeler Postercim.Net in, Postercim.Net in hak sahiplerinin, yetkililerinin bu sebeple uğrayabileceği maddi manevi, müspet menfi, doğrudan dolaylı her türlü zararı (bu zarara olası veya fiili mahkeme masrafları, harçları, vekâlet ücretleri ilePostercim.Net un bu nedenle üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı/kalacağı meblağlar da dâhildir) derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
20)  Tasarımlarını Postercim.Net sitesine yükleyecek Satışçı Üyeler Postercim.Net sitesinin işbu Kullanım Şartnamesinde tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Satışçı Üyelerin  bu şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Postercim.Net  tarafından yapılacak, olası uyuşmazlıklardaPostercim.Net sitesinin defter kayıtları esas alınacaktır.
 
21)  Postercim.Net sitesi, tasarımların siteye yüklenmesi de dahil her ne neviden olursa olsun oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir.
 
22)  Satışçı Üyelerin ‘kabul ediyorum’ butonuna tıklamaları, işbu Kullanım Şartnamesinin tam ve eksiksiz olarak okudukları ve aynen kabul ettikleri anlamına gelecektir. 

Yandex.Metrica    Tasarım ve güçlendirme WebHayal